Dagens datum:
 
»Start    »Utbildning    »Lösningsfokus    »KASAM    »Användning    »Reteaming    »Metod    »Referenser    »Företaget    »Kontakt    
       
  Information om lösningsfokus

Detta sammandrag ska ses som en mycket kort introduktion till vad lösningsfokuserat arbetssättt och förhållningssätt är. Förhoppningen är att detta sammandrag kan skapa intresse, nyfikenhet och en vilja att veta mer om detta.

Bakgrund
Lösningsfokuserat arbetssätt har sitt ursprung i den lösningsfokuserade korttidsterapi som utvecklades under 1980-talet. En känd förgrundsgestalt är läkaren och psykiatrikern Ben Furman från Finland. Från att främst ha varit en terapeutisk metod har spridningen till andra användningsområden varit stor under senaste decenniet. Som exempel kan nämnas olika delar inom Landstingets verksamhet, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket och olika kommunala verksamheter.

Teori
Teoretiskt bygger lösningsfokuserat arbetssätt på en systemisk, språkfilosofisk och kognitiv grund. Systemiskt tänkande innebär att man ser på sammanhang och helheter i arbetet med människor och deras relationer. Språkfilosofisk grund innebär att man i metoden arbetar med att skapa och förändra med hjälp av språket.  Kognitiv grund innebär att man i teorin utgår från att människor kan få nya perspektiv. Detta med hjälp av förändrade tankescheman, att bilden av nuet förändras genom att man skapar bilder av framtiden och att man pratar om önskvärda mål.

Metoden
Det lösningsfokuserade arbetssättet har en strukturerad samtalsmetodik. Den bygger på att man i samtalet skapar en gemensam plattform där man kommer överens om vad samtalet ska innehålla. Vidare pratar man om önskat läge och hur en lösning skulle kunna se ut. Därefter utforskar man noga vilka undantag som finns, d v s det som redan fungerar och hur det går till. Efter det så formulerar ”kunden” vilket nästa steg han/hon vill ta. Till hjälp använder man sig bland annat av skalfrågor. Därefter gör man en sammanfattning som resulterar i en planering och överenskommelse.

Förhållningssättet
Lösningsfokuserat arbetssätt är i grunden ett förhållningssätt där man har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Det är en utpräglat ”lyssnande” metod och varje fråga i samtalet bygger på föregående svar. Fokus ligger på framtiden istället för på dåtiden. Exempel på fokusförändringen kan vara; hur kan man använda sig av de insikter och kunskaper som man har eller behöver skaffa sig för att nå det mål man vill? Målet bestäms av ”kunden”.


Användbarheten
Det lösningsfokuserade arbetssättet och förhållningssättet är användbart i många sammanhang. Det är ett utmärkt verktyg i förändringsarbete eftersom det skapar en känsla av delaktighet, ökat ansvar och ett delat ansvar. Det är främst i den professionella relationen mellan terapeuter/handläggare och patienter/klienter och andra kunder det används. Övriga områden där det fungerar mycket bra är i arbetsgrupper och i chefs/ledarrollen, exempelvis personalgruppsmöten, medarbetarsamtal och rehabiliteringssamtal. Det är också stimulerande för den egna ”inre” utvecklingen att tänka i form av lösningsmönster istället för problemmönster.


Grundreglerna
Lösningsfokuserat arbetssätt bygger på fyra grundregler, vilka är basen för hela metoden och förhållningssättet.

  1. Om något inte är trasigt – laga det inte. Det innebär att lämna det som inte behöver åtgärdas. Och gå vidare istället.

  2. När du vet vad som fungerar – gör mer av det. Det innebär att det är viktigt att utforska vad som fungerar och bygg vidare på det.

  3. Om det inte fungerar – gör något annorlunda. Det innebär att våga pröva nya lösningar istället för att försöka med samma lösningar, som inte har fungerat, flera gånger.

  4. Om det går för långsamt – sakta ner farten. Det innebär att kunden inte längre är med på tåget. Vi behöver stanna upp och kolla riktningen igen, istället för att köra ännu fortare.


Notera detta!
Lösningsfokuserat arbetssätt innebär ett nytt sätt att kommunicera. Det är användbart inom många olika områden. Det är en avlastande metod eftersom effekten blir att ansvaret delas på ett respektfullt sätt. Eftersom metoden skapar en känsla av delaktighet är människor också benägna att ta ett större eget ansvar i det sammanhang man befinner sig.


En mycket viktig aspekt i sammanhanget är att användningen av den lösningsfokuserade metoden och förhållningssättet medför att det blir en minskad risk för utbrändhet hos den personal som arbetar så.


Läs mer

» Forskning
» Lösningsfokuserad psykologi


Solutionfocus i Mora AB
Beriholsvägen 87
792 91 MORAinfo@solutionfocus.se
www.solutionfocus.se


070-367 73 41